Onderzoek in de sport

NOC*NSF speelt al geruime tijd een stimulerende rol bij (wetenschappelijk) sportonderzoek. Zo zijn we betrokken geweest bij het instellen van bijzondere leerstoelen en verlenen we medewerking aan onderzoek dat door derden wordt uitgevoerd, of geven we hier opdracht toe.

Met de ambitieuze doelstellingen voor de Sportagenda 2016 is ook het (wetenschappelijk) sportonderzoek erkend als belangrijke pijler om de doelstellingen te behalen. Alleen op grond van kennis kunnen verbeteringen tot stand gebracht worden!

Binnen NOC*NSF wordt hierbij als volgt ingestoken:
1. Strategisch: Programma Onderzoek - klik hier voor verdere informatie
2. (Top)Sportbeleid: Monitoren - klik hier voor verdere informatie  
 
Strategisch: Programma Onderzoek
Doel van de flankerende lijn Kennis & Onderzoek is om de Nederlandse sport te versterken vanuit goede wetenschappelijke onderbouwing en feiten. Het NOC*NSF programma Onderzoek is specifiek gericht op het stimuleren van de inzet van (wetenschappelijk) onderzoek voor de (top)sportpraktijk in brede zin. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het dichter bij elkaar brengen van sportpraktijk en wetenschap door beter met elkaar samen te werken met een gezamenlijke onderzoeksagenda, weten wie wat waar en een goede ontsluiting van kennis. Hiertoe worden ook Kennisbijeenkomsten onderzoek georganiseerd.

Met externe partners is, onder regie van NOC*NSF, een gezamenlijk plan opgesteld (2010) “Fundament onder de Olympische Ambities, Sectorplan Sportonderzoek- en Onderwijs 2011-2016” (kortweg Sectorplan Sport). Het Sectorplan Sport is middel voor het genereren, verspreiden en valoriseren van hoogwaardige kennis en innovatie sport breed en specifiek voor de Sportagenda 2016. Met het NWO Onderzoeksprogramma Sport 2013-2016 wordt een verdere uitvoering gegeven aan het sectorplan Sport. Het is een integraal onderzoeksprogramma (genereren van nieuwe kennis) dat zich richt op 3 pijlers: presteren, meedoen en vitaal.

Samen met de sportbonden wordt op dit moment actief gewerkt aan een gezamenlijke visie op Kennisontwikkeling.

– klik hier voor verdere informatie over het programma Onderzoek

Sportbeleid: Monitoren
De ambitie van de sport, NOC*NSF, is bij de beste tien topsportlanden van de wereld te horen en meer mensen (vaker) aan het sporten te krijgen. NOC*NSF wil scherp in de gaten houden of de doelstellingen van (top)sportbeleid worden gerealiseerd en/of progressie is ingezet. Daarvoor hebben we periodiek onderzoek nodig (ook wel monitoren genoemd) naar hoe het er voor staat met het sportbeleid op diverse aandachtsgebieden. Op deze aandachtsgebieden heeft NOC*NSF samen met onderzoeksbureaus een aantal monitoren ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld ledentallenrapportage, topsportklimaat monitor en sportbondenmonitor.

– klik hier voor verdere informatie over alle monitoren